is toegevoegd aan je favorieten.

De heerlijke gift door Christus gegeven, ten dienste van Zijn kerk

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

17: Ziijt uwe voorgangers gehoorzaam en zijt ze onderdanig want zij waken voor uwe zielen als die rekenschap geven zullen, opdat zij dat doen mogen met vreugde en niet al zugtende want dat is U niet nuttig. De«e voorregten, waar dezelve genoten worden, moesten te meer geschat worden, dewijl toch het gemis van die bedienaars als een groot oordeel moet aangemerkt worden, want in den volsten zin van het woord wordt het getuigenis van Salomo bevestigd, Spreuk. 29 : 18: als er geen profetie is wordt het volk ontbloot, hetwelk wij in deze afvallige dagen bevestigd vinden.

Als wij nu onze gedachten een oogenblik laten weiden in die verhandelde waarheid met het oog op de tegenwoordige toestand, wat is het dan uit dezelve duidelijk en klaar hoe velen dat er zijn, die de naam van Herders en Leeraars dragen, maar die door Christus niet gegeven zijn, gevolgelijk niet door de rechte deur in de kerk (zoo die hedendaagsche genootschappen die naam konden dragen) gekomen zijn, en dat is toch de Hoofdzaak, van Christus gegeven te zijn. Dat is de deur, dus niet dat wij aan de hooge scholen opgeleid zijn, maar afgezonderd te zijn door God zelve tot het werk der bediening, hetwelk zich in dezulken die daartoe door den Heere afgezonderd zijn, zeer klaar openbaart of kenmerkt en wel daarin, zooals Vader Brakel dat voorstelde in zijn redelijk Godsdienst, 1ste deel, Cap. 27, daar hij schrijft van de hoedanigheden der Zending. De Zending, zegt hij, is inwendig en uitwendig; en ontwikkelt daarop duidelijk en klaar op grond van Gods Woord, waarin zich de inwendige Zending kenmerkt. (Wij achten het noodzakelijk voor een ieder, die den naam van Leeraar draagt, zich zeiven daar eens bij neder te leggen ter beproeving.) Vervolgens zegt hij van de uitwendige Zending, dat die geschied door de kerk. Daar dus het eerste de inwendige Zending ontbreekt daar is de uitwendige van nul en geener waarde, dewijl de inwendige Zending, of het door Christus aan de kerk gegeven te zijn, het fondament is van de orde der kerk in deze zaak, zooals te recht door Dokter Owen aangemerkt wordt. Is er nu het eerste, dan moet zich zulk