is toegevoegd aan je favorieten.

De heerlijke gift door Christus gegeven, ten dienste van Zijn kerk

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat de woorden voor hem en zijne lezers ook nog wel een lesje zouden bevatten, en ontwikkelt als hoofdzaak de verbrijzeling van de koperen slang, als een gevolg van de afgoderij die het Joodsche volk met dezelve bedreef. ZEw. zegt vervolgens, dat Hiskia zoo niet de openbare dan toch zeker de verborgene berispingen van veler zijner tijdgenoten wegens het verbrijselen van die slang niet heeft kunnen ontgaan. Zeker zegt ZEw. is het echter, dat hij voor zijn getrouwheid bij tijdgenoot en nazaat de hoogste lof heeft ingeoogst, ook van hun die, wanneer hij thans eens opstond en op dezelfde wijze handelde, hem met verachting en vijandschap zoude bejegenen. Vervolgens stelt de schrijver vraagswijze voor: ofschoon er nu geen koperen slangen meer zijn te verbrijselen; of het beginsel dat tot afgoderij leidt nog wel uitgeroeid is; of er geen andere dingen voor in de plaats gekomen zijn; wij hooren, zegt de schrijver, zoo dikwijls de uitdrukkingen onze vaderen gebezigd, in zulk een zin, alsof de minste afwijking van hetgeen onze vaderen gedaan of gesproken hebben een zonde tegen God was. Dan vervolgt de schrijver: dat men zich beroept op- de oude schrijvers. Eene bepaling, zegt de schrijver, die zoo onbepaald mogelijk is omdat niemand nog ooit de moed gehad heeft om te verklaren wie er al of niet toe behooren, daar toch ook onder de schrijvers der vorige eeuwen een tal van ondeugden gevonden worden en zelfs de roode letters op het titelblad, nog de kerkelijke approbatie, ons een zeker waarborg voor derzelver zuiverheid geven. Vervolgens zegt de schrijver, dat dat beroepen op de oude schrijvers gepaard gaat met minachting van, niet alleen, maar zelfs met verheffing boven Gods Woord, en dat waar zelfs die geschriften in strijd komen met den Bijbel dat de schrijvers de voorkeur krijgen boven den Bijbel, dewelke men dan, zegt de schrijver, met den naam van doode letter bestempelt. Vervolgens luidt het, gelijk nu den koperen slang van uitnemende dienst was geweest en als Historisch gedenkteeken, ja meer nog, als getuige van Gods heiligheid, macht en goedheid, zooals Hij die in vroeger eeuwen geopenbaard had, door Israël mocht bewaard en ge-