Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

welke de Stedelijke Overheid hier stichtte, het Athenaeum Elustre de vrucht, en van zelf heeft de Kweekschool der Remonstranten ook vooral aan haar veel te danken. Dat zij reeds in 1634, en wel te Amsterdam tot stand kwam, werd grootendeels veroorzaakt door de, twee jaren voorafgegane, oprichting der Dlustre School, met den Remonstrantschgezinden Yossius en den Remonstrant Barlaeus als eerste Professoren. Op het Letterkundig en Wijsgeerig Onderwijs dier mannen mocht zij dan ook in hare eerste 16 jaren voor hare kweekelingen zoo zeer rekenen, dat zij terstond na beider dood begreep daarin door eigene maatregelen te moeten voorzien. Sedert stond het Seminarium tot op den nieuweren tijd, buiten bepaald verband met het Athenaeum, maar ook, gelijk wij reeds opmerkten, zonder bekenden tegenstand van diens theologen, rustig daarnevens. Want dat Burgemeesteren aan Wetstein het literarisch onderwijs verboden somdat dit tot afbreuk strekte van de Dlustre School," en hem daarna dat in de philosophie en de Hebreeuwsche taal vergunden, toen hierin geen onderwijs aan 't Athenaeum gegeven werd, hebben dat wij zeker meer aan die Burgemeesteren dan aan het Athenaeum te wijten. Toen Wyttenbach in 1779 van de Kweekschool, eerst voor het wijsgeerig onderwijs, tot de Dlustre School overging, bleef hij op een behoorlijk honorarium de leermeester ook der Remonstrantsche kweekelingen. Op soortgelijken voet volgde van Swinden hem in . 1790 daarin op. En sedert de Remonstranten in 1796 voor goed hun eigen wijsgeerigliterarisch onderwijs deden eindigen, mochten zij daarvoor met de Professoren van 't Athenaeum eene overeenkomst aangaan, die tot hiertoe heeft voortgeduurd. Die professoren lieten dan ook de studenten van het Seminarium evenzeer als die van het Athenaeum mede tot hunne private institutie toe. Voor de admissie- en propaideutische examina aan de Kweekschool bewezen zij, even als de Hoogleeraars in de wiskunde, hunne nooit onthoudene onmisbare diensten. Ook het theologisch onderwijs, reeds van v. Hengel, mocht

Sluiten