is toegevoegd aan je favorieten.

O land, land, land, hoort des Heeren Woord!

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

III ALABXKBHT

TOT

NEDERLAND.

„Ende Ik zal Mijne gramschap over u uitgieten. Ik zal tegen u door het vuur Mijner verbolgenheid - blazen, ende Ik zal u overgeven in de hand van brandende menschen, smeders des verderfs."

(Ezech. XXI: 31, 32.)

Gods oordeelen zijn op aarde — op ontzaggelijke wijze op aarde. De Heere der Heijrscharen spreekt. Hij verheft Zijne stem voor Zijn heir henen, want Zijn leger is zeer groot. (Joël IY : 11.) „De leeuw heeft gebruld, wie en zoude niet vreezen? De HEERE HEERE heeft gesproken, wie en zoude niet profeteren ?" (Amos DU: 6—8.) Hij heeft een twist met de volkeren. Daar is een ruischende stemme op de bergen, gelijk eenes grooten volks, een stemme van gedruisch der koninkrijken der verzamelde heidenen, de Heere der Heirscharen monstert het krijgsheir. (Jes. XTTT : 4.) „Een ontzettende tuimelgeest, een geest van verwarring, verdeeldheid, beginseloosheid, opstand, algemeene ontevredenheid .is over alle volkeren uitgestort, de heillooze vruchten van het zoo hoog geroemde liberalismus! De drie onreine geesten, geesten der duivelen, zijn uitgegaan tot de koningen der aarde en der geheele wereld, om die te vergaderen tot den krijg van den grooten dag des Almagtigen Gods." (Openb. XVI: 13.)