Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Albigenzen, secte genoemd naar het stadje Albi in Zuid-Frankrijk; zij wilden rein leven, en verwierpen, behalve vele Roomsche dwalingen, o. a. ook de sacramenten, ± 1200.

Alliantie (Evangelische), vereeniging, op initiatief van Thomas Chalmers, in 1845 opgericht. Doel: de door kerkmuren gescheiden Christenen zooveel mogelijk saam te doen optrekken tegen modernisme en Rome.

Ambrosiaansch (Kerkgezang), het door bisschop Ambrosius (+ 385) ingevoerde, rhytmische kerkgezang, later door het Gregoriaansche (z. a.) vervangen.

Anabaptisten (Gr.), wederdoopers. Richting die alleen volwassenen-doop erkent. Zij zelf noemen zich „Doopsgezinden" of „Dooperschen" of „Baptisten" (z.a.).

Anathema (Gr.), vervloeking (door den Paus of een Roomsche kerkvergadering).

Anglikaansche Kerk, de na 1532 in Engeland gestichte hervormingskerk, waarin langzamerhand in leer het reformatorisch beginsel doorbrak, maar in kerkinrichting en eeredienst veelaan Rome bleef herinneren. Thans, door onderscheiden richtingen, verdeeld.

Animisme, de heidensche vereering van geesten (van afgestorvenen, o. a.).

Anthropomorphisme (Gr.), een wijze van spreken waarbij we over God op menschelijke wijs handelen (b.v.: de hand Gods).

Antinomianen (Gr.), richting die leert dat, in Christus, voor Gods volk de wet Gods geen beduidenis meer heeft, sinds ± 1590 verspreid voorkomend.

Apokalypse (Gr.), openbaring.

Apokriefe (boeken) (Gr.), lett.: boeken die verborgen zijn, of welker oorsprong verborgen is. Boeken die wél stammen uit den tijd van 't ontstaan des Bijbels, maar niet in den Canon (z. a.) thuis hooren. Rome erkent ze.

Apologie (Gr.), verdedigingsschrift, wanneer men over zijn gevoelen wordt aangevallen.

Apologetiek (Gr.), de wetenschap van het verdedigen van

Sluiten