is toegevoegd aan je favorieten.

Onze lastige woordjes, op godsdienstig en kerkelijk terrein

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Revival (Eng.), ongeveer gelijk Reveil. Revolutie (L.), omwenteling.

Ritualisme (L.), een eeredienst die zich in vormen verliest.

Romaansch(e stijl) de ontwikkelde Basilica stijl (z.a.) die, evenals de Byzantijnsche stijl (z.a.), ook het platte dak door rondbogen vervangt, maar dan zóó dat het dak ook de kruisvorm houdt, en geen koepelvorming ontstaat.

Rynsburgers, (eerst te Rynsburg) ook wel Rynsburger collegianten, een remonstrantsche secte, die doopersche opvattingen had, en, mede omdat het optreden der Rem. predikers bij wet was verboden, onderlinge stichting aanprees. Later voor een goed deel opgelost in de doopsgezinde gemeenten. De secte was 't krachtigst ± 1660.

s.

Sabellianen, volgelingen van Sabellius (3e eeuw na Chr.), die de drieëenheid loochende. De drie personen, zijn voor hem 3 wijzen waarop God bestaat (monarchianisme).

Sadduceërs, joodsche secte, voornaamste kenmerk: zij loochenden de opstanding der dooden. In de praktijk des levens minder voorbeeldig.

Salvation Army, zie Heilsleger.

Scepticisme (Gr.), de richting die begint met aan de werkelijkheid der dingen te twijlelen.

Schisma (Gr.) scheuring, splitsing, (pauselijk schisma, 1378—1429, toen er twee pausen waren, één te Rome, één te Avignon.)

Scholastiek, de methode van wetenschappelijk (theologisch) onderzoek, zooals die in de scholen wordt gevolgd; gewoonlijk : de methode van alles „curieuselijk" onderzoeken, en tot in zijn consequenties napluizen.

Schwenkfeldianen, volgelingen van Kasper Schwenkfeld, in Silezie, (f 1561); mysticist.

Simonie, het koopen van ambtelijke bevoegdheid voor geld (Hand. 8: 18 en 19).