Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maart 1830 begon in het Schotsche dorpje Fernicarry een teringlijder es, Mary Campbell, plotseling in Geestvervoering te spreken in vreemde, onverstaanbare klanken.

Eenige dagen later profeteerde een ziek meisje, Margaret Mac-Donald, dat op dienzelfden dag een machtige Geesteswerking in hunjiuis zou plaats grijpen. Daarna sprak ze twee, drie uren achtereen van de groote werken Gods en eindigde met 't gebed, of haar broeder James op dat oogenblik met de kracht des Heiligen Geestes mocht begiftigd worden.

James antwoordde : „Het is geschied." Vervolgens ging hij een oogenblik bij het venster staan, keerde dan naar 't bed zijner zuster terug, vatte haar bij de hand en zei : „Richt u op en sta op !" Terstond was de halfverlamde genezen en gebruikte met haar broeders het middagmaal. Na afloop daarvan schreef James aan Mary Campbell, die het eerst in een vreemde taal had gesproken, en beval ook haar van haar leger op te staan ; en ook zij werd genezen.

In een samenkomst van de familie Campbell met de familie Mac-Donald sprak, enkele dagen later, James in een vreemde taal terwijl zijn broer George zijn woorden verklaarde. De eerste) der aldus gesproken en vertaalde profetieën luidde : „Zie, hij komt, Jezus komt."

Spoedig werden dezelfde verschijnselen op meer plaatsen gezien, een gedurig herhaalde uitroep was daarbij : „Zend ons Apostelen."

Uit Schotland sloeg deze beweging over naar Engeland. Den 5en April 1831 begon de vrouw yan een advocaat Cardale in „tongen" te spreken. Een weinig later ook Cardale zelf met zijne dochters.

Ondertusschen stond in Londen bij een Schotsche gemeente als predikant Edward Irving. Deze had ook deelgenomen aan de Albury-conferences, deze had ook reeds jaren lang geloofd in de mogelijkheid van de herstelling der buitengewone Geestesgaven. Daarover had hij gepredikt, daarom had hij gebeden.

Sluiten