Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

immers in hun Apostelen alles wat Christus, ja wat God zelf voor hen zou kunnen zijn. Vandaar dat het uitzien, het verlangen naar Christus' Wederkomst bij hen zeer verzwakt is.

Was bij de Oud-Apostolischen alles gericht op Christus' komst, had bij hen het herstelde Apostolaat eigenlijk anders geen bedoeling dan de gemeente voor te bereiden voor 's Heeren wederkomst, bij deze verst afgedwaalde tak, heeft het Apostolaat zijn doel weer in zichzelf gekregen ; vanzelf leidt dat de aandacht van 's Heeren wederkomst af.

d. Ook wat de eeredienst betreft is er ten slotte groot onderscheid tusschen de Oud- en de Nieuw-Apostolischen.

Deze laatsten hebben geheel los gelaten de Roomsche pracht en praal. Zij hebben eenvoudige vergaderplaatsen, geen schitterende ambtsgewaden.

De Verzegeling wordt bij hen toegepast aan kleine kinderen terstond na den doop.

Ook verzegelen ze reeds gestorvenen. Een gemeentelid treedt dan op den Apostel toe en vraagt om verzegeling van dezen of dien gestorvene. De Apostel legt dan hem, als plaatsvervanger, de handen op en bidt voor den doode. Dan valt een der gemeenteleden profeteerende in met profetiën als deze : „Ik zag een schare verzegelden in blauwe kleederen uit de Scheol (doodenrijk) overgaan in den hemel.

Daarmee is dan de verzegeling der doode een feit geworden.

Voorts hebben deze Nieuw-Apostolischen als heilige handelingen nog :de Confirmatie, of bevestiging van de jonge leden op ongeveer 12 of 13 jarigen leeftijd en — het huwelijk.

C. KRITIEK.

Hebben we kort de Historie en de leer van de z.g.n. Apostolischen in hun verschillende scha-keeringen trachten weer te geven, thans willen we pogen in een korte

Sluiten