Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hun apostelen dezen naam om daarmede uit te drukken dat deze mannen bekleed zijn met hetzelfde ambt, als de twaalven, die door Jezus Zelf de wereld werden ingezonden ; maar dat is met het oog op hetgeen de schrift ons leert omtrent de twaalven, onmogelijk ; in de eerste plaats toch leert de schrift ons uitdrukkelyk dat het getal der twaalven een afgesloten kring vormt, waaraan' niemand kan worden toegevoegd, en in de tweede plaats bljjkt het uit de Schrift duidelijk dat het ambt dier twaalven van dien aard was dat het uiteraard onmogelijk is dat ook nog anderen, na hen met datzelfde ambt zouden bekleed worden.

Laten wij trachten deze beide dingen achtereenvolgens uit de Schrift aan te toonen.

Jezus had, toen Hij op aarde rondwandelde, voortdurend om zich heen een kring van volgelingen, die in Hem geloofden als in den beloofden Messias.

Uit deze groote kring koos Hij echter een kleinere kring uit, die meer in 't bijzonder Zijn volgelingen! werden. Deze kring bestond uit twaalf mannen ; niet meer of minder, maar juist twaalf. Dat was niet toevallig, maar opzettelijk nam Jezus uit al Zijn volgelingen juist een twaalftal.

Zeer duidelijk staat dit getal twaalf in verband met de twaalf stammen Israëls. Denk b.v. aan Matth. 19 : 28j waar Jezus zegt : „Voorwaar ik zeg U, dat gij die Mij gevolgd zijt, in de wedergeboorte, wanneer de Zoon des Menschen zal gezeten Zijn op den troon Zijner Heerlijkheid, dat gij ook zult zitten op twaalf tronen, oordeelende de twaalf geslachten Israëls.

Dat het inderdaad Jezus bedoeling was, dat die kring van apostelen juist uit twaalf en uit niet meer of minder zou bestaan blijkt verder zeer klaar uit Openbaringen 21 : 14, waar wij lezen : „En de muur der stad had twaalf fundamenten en op deze de namen der

Sluiten