Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Scholte, in zijn „Laatste getuigenis tegen de liefdelóoze handelingen van het zoogen. hervormd kerkbestuur": „Hiernaar (d. i. naar de dagvaarding voor de rechtbank) hadden wij reeds lang gewacht, want wij wenschten regt: en omdat de Gereformeerde gemeente Gereformeerd was gebleven en daarom zich van een anti-gereformeerd genootschap had afgescheiden, vreesden wij ook geen regtsgeding, dewijl in de regtbank niet de driften uit spraak doen, maar naar de wet en het regt geoordeeld moet worden." De kerkeraad weigerde de goederen der kerk uit te leveren op dezen grond: „dat de gemeente te Doveren en de gemeente te Genderen zich van het kerkbestuur hadden afgescheiden, dat er voor dat bestuur geen gemeente bestond." De uitgetredene gemeente had, zoo verklaarde de kerkeraad, evenals een afdeeling van een maatschappij het kerkgenootschap verlaten, maar daarbij het recht op de goederen behouden, want zij bleef dezelfde gemeente. Maar het verzet der gemeente mócht niet baten. Met geweld werden haar de goederen ontnomen.

Hieruit blijkt duidelijk hoe de uitgeleide gemeenten zich zelve beschouwden. Zij hielden zich voor de van ouds bestaande Gereformeerde gemeenten en wel op confessioneele en kerkrechtelijke gronden. Ten bewijze daarvan legden zij hare confessie en kerkorde over, en beriepen zich voor de handhaving van haar goed recht op de Grondwet van 1815, die in art. 193 bepaalde dat „geen openbare uitoefening van Godsdienst kon worden belemmerd, dan ingevalle dezelve de openbare orde of veiligheid zou kunnen storen". De geloovigen m Groningen en Drenthe spraken in het „Ootmoedig Smeekschrift" in 1836 uit: „Wij kunnen niet verzaken dat wij Gereformeerdeu zijn, hetwelk Uwe Majesteit in de eerste plaats eischt, evenmin als de eerste christenen dat zij christenen waren." „Ook kunnen wij, Sire! verder geene vrijheid vragen". De Synode van 1836 sprak in een Adres aan den Koning ter verkrijging van bescherming van de openbare godsdienstoefeningen, als antwoord op de ministeriëele missive van

Sluiten