is toegevoegd aan je favorieten.

Het reformatorisch beginsel, of De Afscheiding, beoordeeld naar het gereformeerd kerkrecht

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

oordeele." Uitgeworpen werden de vaders der Afscheiding. En op welken grond? Wie durft thans nog de gronden voor hunne afzetting verdedigen, en het voor de kerkelijke besturen van dien tijd opnemen ? Wat blijft er over van de oppervlakkige, vaak uit onkunde geboren, bewering, altijd weer herhaald, dat de Afgescheidenen zijn gaan loopen, dat zij hadden moeten blijven? Trouwens, de geschiedenis heeft de Afscheiding ten volle gerechtvaardigd. God heeft op de geloofsdaad der Scheiding kennelijk Zijn zegen gegeven.

De Afscheiding is bedoeld als eene wederkeering tot de leer, de tucht en den dienst der Gereformeerde vaderen. Zij beleed de heerschappij van Gods Woord niet alleen in de kerk, maar ook op elk levensterrein. Daardoor draagt de Afscheiding een echt reformatorisch karakter. Voor het Woord Gods bukte zij onvoorwaardelijk en alle verordeningen en bepalingen door de kerk gemaakt, die eenigszins de consciëntie binden of kunnen hinderen in den waarachtigen dienst des Heeren, moesten worden terzijde gesteld. In het „Ootmoedig Smeekschrift" van September 1836 en in zoovele andere adressen, als antwoord op den eisch der regeering om hunne rechten als Gereformeerden prijs te geven, verklaren zij dat de liefde tot Gods Woord en dienst hemiopen „nevens de begeerte om den God onzer Vaderen, den Eeuwigen en Drieeenigen Verbondsgod van Zijn arm en ellendig volk in vrijheid te dienen naar Zijn Woord, om gemeenschappelijk, zediglijk, onze bedenkingen en bezwaren te brengen tot Uwe Majesteit", wijl hun onrecht werd aangedaan. Tegenover den laster, dat'hij vanwege ongehoorzaamheid gestraft werd, verklaarde De Cock in de „eerste memorie aan het Alg. Synode der Ned. Herv. Kerk": „Het verschil tusschen mijne aanklagers en mij, het punt waarom ik veroordeeld ben, betreft niet mijn gedrag. Het betreft het Evangelie dat ik verkondig; en dat ik niet anders verkondigen mag dan Paulus het verkondigde, zonder vervloekt te zijn." Op het Woord Gods grondde hij zijn getuigenis.