Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

A. Inleidino.

Jean Calvin werd den lO^enJuli van het jaar 1509 te Noyon in het Noorden van Frankrijk geboren.

Zijn vader, Gerard Cauvin, was met een niet onbemiddelde burgerdochter, Jeanne Lefranc, gehuwd en bekleedde een belangrijken post in den dienst der geestelijkheid.

Door zijn ambten kwam Oérard Cauvin in contact met vele aanzienlijke familiën en knoopte Jean met zonen zelfs uit den adellijken stand kennis aan. Zoo wist hij zich die beschaafde manieren eigen te maken, welke hem later met gemakkelijkheid deden verkeeren in de hoogste kringen der maatschappij.')

Een dienaar van Christus moet evenals Timotheüs een Griekschen vader en een Joodsche moeder hebben. Tot op zekere hoogte geldt dit van Calvijn. Van den vader effde hij den zin voor wetenschappelijke studiën, van zijn moeder stamde „son tempérament religieux", zijn religieuse natuur.2)

Zijn litterarische vorming beantwoordde aan de hoogste eischen. Aan haar dankte hij dat bijzondere meesterschap over de Latijnsche en de Fransche taal, dat hij later in zijn werken zou ten toon spreiden. Ook met de Grieksche en Hebreeuwsche taal raakte hij vertrouwd.

Zijn eerste geschrift, een commentaar op Seneca's werk „Over de zachtmoedigheid", was geheel aan de humanistische studiën gewijd. Gelijk Groen van Prinsterer tot Plato, zoo gevoelde Calvijn zich tot Seneca aangetrokken.3)

1) Beza zegt, dat Calvijn van nature tot deftigheid geneigd was. Heel zijn verschijning droeg later een aristocratisch karakter.

*) Van Jeanne Lefranc zijn twee dingen bekend: haar godsvrucht en haar buitengewone schoonheid.

• 3) Tusschen Calvijn en Seneca is eenlg punt van overeenkomst Ook Seneca was zwak van lichaam, had een streng-zedelljk karakter, studeerde eerst in de rechten en wijdde zich later aan wijsbegeerte en rhetorica.

Sluiten