Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

atheïstisch, een driekoppig monster, de driekoppige Cerberus of helhond. Zoo ging hij verder dan eenig dwaalleeraar van dien tijd en loste heel het Christendom in een neoplatonisch pantheïsme op.')

Vruchteloos poogde in 1530 Oecolampadius te Bazel den Spaanschen geleerde in andere banen te leiden, maar Servet, op theologisch gebied feitelijk een dilettant en een warhoofd van het eerste water, toonde zich geweldig koppig en hardleersch.

In 1531 gaf Servet zijn eerste geschrift2) uit, dat in de Roomsche en in de Reformatorische kringen een storm van verontwaardiging verwekte.

Onbevredigd verliet Servet Ouitschland, liet een tijdlang zijn theologische liefhebberijen rusten en wijdde zich in Parijs onder den aangenomen naam van Villanovanus of Villeneufve aan de studie der medicijnen.

In het jaar 1534 stelde Calvijn den gevaarlijken ketter een onderhoud voor met het doel hem van zijn pernicieuze dwalingen te genezen of wel hem met het Woord Gods te bestraffen. Bepaald werd, dat Calvijn en Servet op een afgesproken uur en in een aangeduid huis zouden samenkomen. Helaas, wie ook verscheen, Servet niet. Wel waagde Calvijn zich met groot levensgevaar in Parijs. ^

Servet verliet in 1534 Frankrijks hoofdstad en woonde eenigen tijd te Lyon, waar hij aan de drukkerij van Melchior en Gaspard Trechsel corrector werd. Hier gaf hij in 1535 een boek uit, namelijk de Geographie van Ptolemaeus.

In 1536 keerde hij naar Parijs terug, hield zich opnieuw met medische vraagstukken bezig en werd in 1538 doctor in de medicijnen.

In 1540 oefende hij in de omgeving van Lyon de practijk van geneesheer uit, totdat hij zich in 1542 als dokter ging vestigen in Vienne, een plaatsje in het Zuiden van Frankrijk. Alles echter onder den schuilnaam van Villeneufve.

1) Dr. H. Bavinck, Gereformeerde Dogmatiek, Kampen, 1918, II, bldz. 299 v.t.

2) De Trinitatis erroribus libri VII.

3) Doumergue, Calvijn's jeugd, blz. 423.

Sluiten