Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maar de Synode is geen vast, veeleer een jaarlijks afwisselend ligchaam, hetwelk na verloop van eenige jaren door geheel andere inzigten kan beheerscht worden. Zij zelve zou, indien wen thans al oordeelde tot het doen vervaardigen eener Bijbelvertaling te moeten overgaan, éér deze afgewerkt ware of daarna fcfoBen oordeelen, dat zij aan de behoeften van dien lateren tijd niet meer voldeed, of wel dat hare invoerifcg dan onraadzaam ware. Hiervan is de tegenwoordige Synode niet verzekerd. Zij zou daardoor welligt den besteden arbeid vruchteloos kunnen doen aanwenden. En de leden onzer Faculteit aarzelen, bij hunne veelvuldige en verpligte werkzaamheden, zich aan dien onzekeren uitslag te wagen en daarvoor hunnen tijd aan hunne verpligte werkzaamheden te onttrekken.

Doch zelfs afziende van die verder verwijderde uitzigten, achten wij boven alles den tegenwoordigen toestand onzer Hervormde Kerk, waarin zoo vele twisten en verdeeldheden heerscben of welligt eerst aan het opkomen zijn, voor het besluit tot eene zoodanige invoering allerongeschikfst. — Het is de pligt der Synode, waar zij vrij en zelfstandig werkt en zich boven de partijen in de vaderlandsche Kerk stelt, de verdeeldheid niet grooter te maken, maar de breuke , zoo veel in haar is, te heelen. Dit doel achten wij, naar onze

Sluiten