Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wezenlijk ernst was, werd rij hem tot echtgenoote geschonken. (11)

Men verbeelde óch nn den man, die de geleerdr beid, als 't ware, zelve was, door den huwelijksband verbonden aan eene vrouw, niet alleen verre beneden rijnen stand, maar ook van alle beschaafde opvoeding volkomen ontbloot! Wie zou immer hebben kunnen vermoeden, dat deze eenvoudige, ongeletterde en onbeschaafde vrouw zich in staat zou bevonden hebben, den dwalenden wijsgeer als een kind te leiden, en denzelven de teugels zijner losbandigheid volkomen te ontwringen? Dit is nogtans gebeurd. De vrouw zijner keuze deed zich kennen ala eene allezins achtenswaardige vrouw, die den hoogsten prijs stelde op waarachtige Godsdienst , die niets onbeproefd liet, om zijne liefde te winnen, en zich zijner liefde waardig te maken. Zijne dagen met haar rolden dan ook gelukkig henen, en dubbel gelukkig, toen het voltrokken huwelijk gezegend werd door de geboorte eener dochter, het onschatbare pand eener wederkeerige liefde. Doch wat zeg ik? — Gelukkig? — Neen, hij gevoelde zich in tegendeel nog ongelukkiger, dan immer te voren. Uit alles toch werd hem meer en meer blijkbaar, dat zijne wegen l niet waren de

Sluiten