Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«huis, in de plaats van eene houten hut, zal weten »te voorzien."

Onder zulk een' arbeid begon allengs het tijdstip aan te breken, waarop hij dit werelddeel zou verlaten. Tegen de aannadering van dien dag werd h$ met buitengewone plegtigheid in eene der Schotsche kerken van Londen als Predikant geordend en tot zijn dienstwerk ingewijd. landelijk was de dag zelf daar, de dag van 19 December 1798. Op denzelven is hij , voor rekening van het. Engelsche Gouvernement, met een oorlogsschip, hetwelk te gelijken tijde twee honderd veertig misdadigers naar de bekende strafkolonie, Botemu-Bay, moest overvoeren, uit de haven van Portsmouth in zee gestoken.

Hetgene hem gedurende deze zeereis is wedervaren, toen eerst een verschrikkelijk oproer onder de tot wanhoop gedrevene misdadigers was uitgebarsten, doch hetwelk door zijne menschlieviénde tusschenkomst op zulk eene wijze* is gestuit, dat hij het volle vertrouwen dier. ongelukkigen heeft mogen verwerven j (33) toen daarna onder diezelfde misdadigers eena besmettende ziekte bet hoofd had opgestoken, en bij desniettemin geene zwarigheid heefti gemaakt, om, met bet Evangelie der zaligheid in de hand, onafgebroken aan de sponden der zieken en sterven-

Sluiten