Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

» vorig schrijven niet meer herinneren; maar zeker gaf ik » UE. mijne droefheid over het gemis van mijnen lieven » Broeder, en, zoo als mij voorstaat, met een postscrip»turn, .mijne blijdschap bij het lezen van het verhaal » van zijn afsterven te kennen. Tk. ben niet zeer gewoon, » noch ook in staat, om de gesteldheid van mijn hart aan » anderen met woorden af te schilderen. Ook denk ik » niet, dat men daarin veel belang stelt; doch hierom moet » UE. mij niet van liefdeloosheid verdenken. Ik had mij» nen Broeder teeder lief, en op aarde niets dierbaarder » dan hem, uitgenomen mijne vrouw en mijn kind. Over :> zijn lot verblijd ik mij; zijn verlies betreur ik, en » met zijne gedachtenis houd ik mij dagelijks bezig. Ook » kan ik mij niet te binnen brengen, iets aan U geschre11 ven te hebben, hetgene met deze gesteldheid niet zou » zijn overeen te brengenenz.

Welk eene ijskoude, zonder eenig verwarmend levensbeginsel, straalt mitsdien in deze zijne verschillende brieven door!

(10) Dit Werk is getiteld: Theologia Dunatoscopica. Men zie over hetzelve j. j. le kot, Beknopte Geschiedenis der Wijsbegeerte, bi. 311, v.v.

(11) Het is mij tot dusverre onbekend, waar en wanneer dit huwelijk door hem is voltrokken. Dit is echter in allen gevalle zeker, dat 'zulks heeft plaats gegrepen tusschen de jaren 1775 en 1780.

(12) Vermoedelijk naar aanleiding der Wijsbegeerte van den Edmburgschen Geschiedschrijver david hume, welke niet lang vd<5r- zijne komst te Edinburg- is komen te overlijden, en wiens Deïstisch stelsel van algemeene bekendheid is.

Sluiten