Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

band. Immers, gelijk werd aangetoond, kan de tijdsbepaling Ste de fiX&ev tb jii^gco/xa tov %góvov juist niet beantwoorden aan het v/fmos van den xXijqóvo/iosj omdat dit reeds in Ste vrjmoi is overgebracht. En in verband met onze tweede opmerking in zake Lightfoots eerste argument, kan gevraagd, of de wereld, toen Jezus kwam, niet eerder afgetakeld dan volwassen zou moeten worden genoemd. Zoo dient gehandhaafd, dat het verband niet spreekt van iets, dat bij Israël of de volken werd gevonden, doch uitsluitend van het bestel Gods.

Veel meer moeilijkheden dan de verklaring van Gal. 4:4 biedt die van Ef. 1 :10. We moeten ons hier beperken, tot hetgeen noodzakelijk is om de beteekenis der uitdrukking tb nlrjQWfia tcóv xaiomv te verstaan.

Naast veel, dat niet dadelijk duidelijk is, valt één ding terstond in het oog en dat is, dat Paulus Ef. 1 voortdurend handelt over het Raadsplan, het bestel Gods. Dat wettigt a priori het vermoeden, dat ook hier met nXtjgmfm tmv xatparv bedoeld zal zijn, het feit, dat God de groote heilsfeiten niet alleen maar doet komen, maar dat Hij ze ook doet komen op den tijd door Hem vastgesteld, een tijd, waarover Hij ons menschen geen rekenschap geeft. Ook in Ef. 1 wordt niet uitgesproken, waarom het daar bedoelde tijdspunt heet nXt)gm/ua tmv xaigmv.

Mogen we na het vroeger uiteengezette aannemen, dat we de uitdrukking zelf doorzien, dan is om te weten, van welke periode Paulus haar hier bezigt, noodig onderzoek naar de beteekenis van de woorden, die er het dichtst bij staan.

Bij olxovof.ua tov nXrfgmfmtog tcóv xaigmv moeten twee vragen worden beantwoord: 1) wat is de beteekenis van olxovofda en 2) van welken aard is de genetivus nXrjgmfiaroe? Olxovofua is het ambt, het werk van den olxovófnos In verband daarmede kan het beteekenen, het besturen der huishouding, dus actief, maar ook het bestuurde, passief, de huishouding zelf. Het woord komt bij Paulus herhaaldelijk voor. 1 Kor. 9 :17 denken we het best aan Paulus' ambt; Ef. 3:2 aan het ambt (van genade); Ef. 3 :9 zou de actieve zoowel als de passive beteekenis passen, in elk geval kan deze plaats geen doorslag geven; Kol. 1 :25 nemen we het van het ambt; 1 Tim. 1 :4 staat oïxovofxïa tegenover ixtytljoete en

Sluiten