Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zullen we ook aan een nomen actionis moeten denken. We komen dus tot het resultaat, dat we Ef. 1 : 10 het best aan het besturen, actief kunnen denken. We zouden dan krijgen: tot besturing van de volheid van de tijden. God bepaalt, wanneer de tijden vol zijn, maar als dat nkr)gmfia aangebroken is (vgl. Ste %l#ev Gal. 4:4), bestuurt Hij het ook. Namen we olxovofuia in passieven zin, dan zou de beteekenis worden: tot een huishouding, die — want zoo zou dan de genetivus te omschrijven zijn — bestaat in, behoort bij de volheid der perioden. De beslissing tusschen deze twee mogelijkheden is eerst te geven, nadat we verder op Paulus' betoog hebben gelet. Voorloopig pleit op grond van de beteekenis van otxovouia bij Paulus meer voor de eerste opvatting. Gebleken is tevens, dat de vraag, hoe de genetivus is te verstaan, afhangt van de blijkens het geheele betoog aan oixovo/iia toe te kennen beteekenis.

Over avaxeyakaiovoêai bestaat in den tegenwoordigen tijd weinig verschil van meening. Algemeen wordt aangenomen, dat dit werkwoord niet van xeqxilrj, hoofd, doch van xemaXaiov, hoofdsom, recapitulatie, af te leiden is. 'AvaxEcpakaiovo&ai, beteekent: samenvatten, resumeeren. De bedoeling daarvan wordt eenerzijds toegelicht door plaatsen als Joh. 1:3; Kol. 1 : 15 vlg.; Hebr. 1 :2, anderzijds door zulke als Matth. 28 : 18; Fil. 2 : 10. In de schepping zijn alle dingen door den Zoon, ze zijn ook in de voleinding door Hem. Hij, Die er het wezen, het karakter aan gaf, is ook hun samenvatting.

Wat het verband aangaat, bestaat er wel niet volkomen, maar toch in het algemeen ook overeenstemming. 'AvaxsvpaXaiéaaa&ai is te verbinden met pvozriQiov, d.w.z. het jxvovqgiov, dat God heeft bekend gemaakt, is, dat Hij overeenkomstig Zijn welbehagen tot besturing van de volheid der perioden, alles in Christus samenvatten zal. We gelooven niet, dat het noodig is hier een breede verdediging van deze opvatting te geven. Het is wel waar, dat ook thans xaxa xf)v evdoxiav nog wel eens met yvcoglaag en niet, gelijk ons, omdat bij yvcogiaag reeds deXriuatos staat, beter voorkomt, met avax£q>aXaia>oao&ai wordt verbonden, maar voor ons onderwerp, maakt dat weinig verschil. Evenzoo maakt het voor ons doel weinig verschil, of men gfc olxovoulav neemt bij ngoédexo, in welk geval het op

Sluiten