Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

getuigenis. Menschen zijn het, die zeggen dat Jezus het vleeschgeworden Woord en de verzoening is. Nu pas kan het Woord mij aanspreken. Menschelijk getuigenis vormt een element in de „Anrede" Gods. „Der Ruf Gottes kommt also nie anders als dadurch zustande, dass Gott uns durch Menschen in seine Gemeinschaft ruft. Der Schöpferruf kommt uns nicht anders zu als auf Grund des Zeugnisses von der Gottesoffenbarung in Jesus Christus. Der Mensch bekommt sein Gottesheil vom Menschen her." En het andere, dat er bij moet komen, is mijn geloof. In mijn geloof wordt de openbaring eerst werkelijk Anrede, „persönliche Anrede".

Al moet het nu in Brunner hoog gewaardeerd worden, dat hij met kracht en bezieling tegen het Modernisme voor de bizondere openbaring Gods den strijd aanbindt, zijn openbaringsbegrip is van het Gereformeerde toch wel heel ver verwijderd. Het bestaat uit drie elementen : de Goddeüjke persoon in Christus, het menschelijk woord der Schrift en het geloof. Het eerste element beteekent een degradatie van Christus' zelfopenbaring tot een menschelijk getuigenis en gaat uit van de onjuiste stelling, dat openbaring des te volkomener is, hoe minder ze openbaart en hoe meer ze aan den mensch zelf overlaat. Het tweede element beteekent een loochening van de inspiratie der Schrift. Het derde element vereenzelvigt 's menschen daad met het doen Gods. En het bekleedt in Brunners openbaringsbegrip een niet minder belangrijke plaats dan de beide andere elementen. Openbaring is openbaring aan m ij en dat wordt ze pas in mijn geloof; het eerste en het tweede element worden eerst openbaring door het laatste. Er zij nog op gewezen, dat door de opvatting van het geloof als openbaring het onderscheid tusschen geloof en rechtvaardigmaking, evenals tusschen het geloof en het Testimonium Spiritus Sancti wegvalt;

") Gott und Mensch, bl. 88.

Sluiten