Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bestaande toestanden en denkbeelden? Omdat het in zooverre overeenkomst heeft met den staat der primitieve Indonesiërs, omdat ook bij haar staat en kerk één zijn? Maar al deze gegevens sluiten in zich, dat de Islam dan niet veel ontwikkelende kracht uitoefent op een Indonesisch volk. En in het algemeen mag dan ook gezegd worden, dat zijn invloed doodend is. En van politiek belang is het zeker niet om de volken in den Archipel allen Mohammedaansch te zien, want het behoeft zeker wel geen nader betoog, dat in den Islam een groot gevaar schuilt voor onze macht in de koloniën.

Gelukkig zijn wij Nederlanders den tijd te boven, dat de Zending met wantrouwende blikken werd gadegeslagen, omdat men meende, dat door haar het fanatisme der Inlanders zou worden opgewekt. Hoe lang is om deze reden de vestiging van zendelingen in de binnenlanden van Java tegengehouden. Wanneer het nu nog wel eens gebeurt, dat aan een zendeling de toestemming tot vestiging wordt geweigerd, dan is dit alleen om algemeene redenen van veiligheid: hem wordt de vestiging niet geweigerd als zendeling, maar als Europeaan. Maar het zou mij niet verwonderen, dat wanneer in een of ander gebied, waar de Zending werkt, een opstand uitbrak, er altijd nog menschen zouden zijn, bij wie het oude spook „opwekken van fanatisme door de Zending" weer opleefde. De Boxer-opstand in China deed vele bladen in het buitenland dit argument tegen de Zending weer ophalen, en alsvoornaamste bewijs voor hun beweren werd de omstandigheid aangehaald, dat het voor het grootste gedeelte arbeiders in de Zending waren geweest, die als slachtoffers van de woede des volkszijn gevallen. De Zending heeft breede schouders, en zij heeft meer de schuld gekregen, ten einde fouten van anderen te kunnen verbergen.

Ten slotte nog moet ik even de bewering aanstippen, dat de Zending oorzaak zou zijn van den achteruitgang in aantal van sommige volken. Met name worden dan genoemd de Polynesiërs. Op welke wijze de Zending door het Christendom en de beschaving,, die zij bracht, de bevolking achteruit heeft kunnen doen gaan, is nooit afdoende verklaard geworden. Iemand, die in Polynesiè eene reis maakte, schreef de achteruitgang toe aan de geconserveerde voedingsmiddelen, die werden ingevoerd en door de Inlanders werden gegeten 1 Ik vermoed, dat. hier weer de Zending de

Sluiten