is toegevoegd aan je favorieten.

De christelijke zending

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

weiden, en verwijs naar mijn brochure „De Chineesche Kwestie", een tiental jaren geleden bij L. J. Veen te Amsterdam verschenen, waarvan ik geen woord terugneem, ondanks de stormen van christelijke verontwaardiging daarna. Ik had het daarin over de hoogheid en de onkunde, waarmede de meeste zendelingen in China neêrzien op de „heidenen", over de onchristelijke wijze, waarop deze „apostelen" zich een comfortabel, geriefelijk „home" verschaffen van de ruime betaling, die hun z.g. apostelschap salarieert, over de verregaande arrogantie, waarmede zij in China tegen de Chineesche autoriteiten optreden, en waarmede zij den moord op hun collega's (meestal door eigen onkunde en roekeloosheid veroorzaakt) lieten afbetalen met geld en goederen. Zulk soort zendelingen hebben niets van apostelen Jezus', zij zijn eenvoudig handelaars tegen betaling in Gods woord, éclaireurs van de westersche, kapitalistische grootmachten, en hun „métier" is de godsdienst, zooals dat van anderen de katoentjes of de koffie is. Al de ellende, het geoorloog, het gestrubbel van de mogendheden met China is veroorzaakt door het optreden der zendelingen. „Supprimeer eens in gedachte de zendelingen en er is geen chineesche kwestie meer" heeft een groot chineesch staatsman eens gezegd. Kortheidshalve verwijs ik voor de rest naar mijn boven aangehaalde brochure. Mag ik óók nog eens even verwijzen naar dat juweel van een boek „De Ziel van een Volk" van Fielding, door Felix Ortt vertaald. Daarin kan men lezen van den eenvoud, den deemoed, de liefde, waarmede een z.g. „heidensch" volk de indringende „christelijke" soldaten van Engeland in Birmah ontving en men zal gewaar worden, hoe de ware, goddelijke geest van Jezus niet in die z. g. christenen, maar in die heidenen woonde. Die z. g. „heidenen" waren (ongedoopte) christenen. Hier wil ik eens even bij stilstaan. Het is verregaand dom en onwetend om te beweren, dat de geest van Jezus, die van Liefde en Mededoogen, alleen in 't Westen bekend is en gevoeld wordt, en dat het daarom noodig zou zijn, Hem aan de overige volkeren der aarde te brengen, die er van verstoken zouden zijn. Want die geest van Liefde en Mededoogen is volstrekt niet onafscheidelijk van het z. g. Christendom, maar is al sedert eeuwen en eeuwen vóór de geboorte van den grooten Nazarener gemanifesteerd geweest in alle wereld-godsdiensten. Het bekrompen idee, dat, het Christendom de alléén zaligmakende