is toegevoegd aan je favorieten.

Geestelijke stroomingen onder de bevolking op Java

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te bieden, maar niets werd aangenomen, dan het besluit om niets te besluiten en de vergadering op te heffen.

Dat er van B. O. totnogtoe veel kracht is uitgegaan, kan niet gezegd worden, Het volk is door deze beweging niet gegrepen, daartoe is het streven der vereeniging te ideeël, althans te weinig materieel en de geest te weinig democratisch. Op godsdienstig gebied is zij geheel kleurloos; voor niet-Mohammedanen is zij zelfs toegankelijk. In den aanvang vreesde men voor de democratische gezindheid en meende o.a. dat de ceremoniën tegenover de hooggeplaatsten door B. O. zouden aangerand worden. Vandaar dat reeds kort na B. O.'s eerste congres er pogingen werden gedaan om een Regentenbond op te richten. Deze is eerst een paar jaar later tot stand gekomen en heeft geen positie genomen tegenover B. O. De R. B. gaat zijn eigen weg, wil ook de volksopheffing bevorderen, maar is in de eerste plaats een vakvereeniging.

B. Oe. is, dit kau uit het zoo even gezegde wel gebleken zijn, eene naar ons toe gekeerde vereeniging te noemen. Behalve uit andere uitingen die ik U reeds heb genoemd, blijkt dit vooral uit het feit dat geen Europeanen of Christen-Inlanders van het lidmaatschap worden uitgesloten en dat de bond geen speciaal Islamitisch karakter heeft. Maar B. Oe. heeft de massa des volks niet gewonnen; het heeft daartoe dan ook nooit practische pogingen gedaan, want dan zou het moeten beginnen met in die twee hoofdzaken een ander standpunt in te nemen.

De vereeniging die het volk heeft gepakt is de „Sarikat Islam". In 1910 sloten in het Buitenzorgsche eenige handeldrijvende hadji's eene handelsvereeniging, „Sarikat Dagang Islam", 't geen beteekent „Inlandsche Handelsvereeniging". Met opzet heb ik „Islam" niet met „Mohammedaansche", maar met „Inlandsche" vertaald, niet naar de letter dus, maar naar den zin. Het was eene coöperatieve handelsvereeniging van Inlanders en anders niet. Maar zij trok de aandacht in het Solo'sche