is toegevoegd aan je favorieten.

De waarde van het Sanskrit voor de wetenschap van de taal

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

prakrt-dialekten reeds toen over geheel Indië verbreid waren als de taal van het groote publiek. Volkomen in overeenstemming hiermede is het, dat in het Indische drama prinsen, ministers, brahmanen, kooplieden, in één woord, de hooger staande en beschaafde klassen zich in den regel in het Sanskrit uitdrukken, maar dat de vrouwen en de lieden van minderen rang zich van een der volksdialëkten plegen te bedienen, des te zuiverder, naarmate zij van beteren stand zijn.

Om kort te gaan, de Sanskrittaal vervult in Indië vrij wel dezelfde rol als in Europa het Latijn. Evenmin als het Latijn mag men haar eene doode taal noemen. Wel is het aantal dergenen, die ze vlot en dagelijks spreken, sedert de dagen van Kalidasa en Bhavabhüti zeer geslonken, maar nog heden schrijft en spreekt in Indië ongeveer dezelfde klasse van menschen Sanskrit, die in Europa tot voor betrekkelijk korten tijd zich bij voorkeur van het Latijn bediende. Het is er de taal van het hooger onderwijs en der inheemsche wetenschap. Ook tot de volkstalen staat het Sanskrit vrij wel in dezelfde verhouding als het Latijn tot de modern-europeesche. In het Zuiden van het schiereiland, den Dekhan, vindt men veelal talen van vreemden oorsprong, maar die in sterke mate den invloed van het Sanskrit hebben ondergaan, zooals in Europa de Germaansche talen die van het Latijn. Maar de meerderheid der in Britsch-Indië gesproken talen zijn hare dochters, in denzelfden zin ongeveer als men van de Romaansche talen spreekt als van de dochters van het Latijn. Wij zouden met het volste recht onze vergelijking verder mogen uitstrekken en eene parallel mogen trekken tusschen de