Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

of water (Besnijding of Prosolietendoop) of in beiden (Besnijding en Johannesdoop) ontvangen hadden in den naam van Hem, Dien ze nu in Christus als Yader kenden. Hierop volgde dan de Doop der vervulling voor hen alleen in den Jezusnaam, want straks — zie maar Handel. XIX «n elders — werden hun door de Apostelen de handen opgelegd en ontvingen zij daardoor de gaven des H. Geestes. In drie perioden geschiedde dus bij hen, wat thans potentiëel in ééne acte geschiedt — hoe goddelijk groot en wijs was de stichter des Christendoms, die de overgangsperiode overziende, in de gewone Doopsformule, juist de woorden gaf voor alle volgende eeuwen passende!

Ziehier de redeneeringen over het Voorleden, en wat er van overblijft. Nu dan over het Heden!

Orthodoxen en Modernen moeten bij elkander blijven, zoo redeneert de Synode in haar Open Brief, dat is 't eenige middel om ter eener zijde het Orthodoxisme, ter anderer zijde het Modernisme of Kadicalisme te voorkomen, 't Kon waar zijn, indien men kon gelooven, wat men naar deze redeneering haast meenen zou, dat Orthodoxen en Modernen steeds heel vriendschappelijk met elkander omgingen, naar elkanders redeneeringen luisterden, en alzoo elkander voor 't gedreigde kwaad aan weerszijden zochten te behoeden. Doch we weten immers wel beter. Juist het omgekeerde is het geval, en daarom is ook 't juist omgekeerde het gevolg. Welk modern leeraar of ieek gaat nog ter kerk als er een orthodoxe preekt — welk orthodox nog als er een moderne kanselt? Niemand! zelfs het verplichte kerkgaan onzer Militairen heeft men gemeend juist daarom te moeten opheffen! O laat ons toch eerhjk zijn en de zaken flink onder de oogen zien —

Sluiten