Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZENDING EN JEUGD.

(overgenomen uit: „Koershouden").

Dit jaar zou de Algemeene Zendingsconferentie staan in het teeken van den jeugdarbeid. 't Was dan ook niet te verwonderen, dat allen, die een open oog, ja een open hart hadden voor 't geweldige probleem van de opvoeding der rijpere jeugd, met buitengewoon groote belangstelling deze Conferentie tegemoet zagen. Waar ons blad wil zijn een orgaan „voor jonge menschen", daar is een verslag van al 't vele en belangrijke, dat op genoemde conferentie besproken werd, hier zeker wel op z'n plaats.

Maandagavond 25 October, werd om 8 uur in „Parkzicht" te Amsterdam de Conferentie geopend, 't Trof ons reeds aanstonds, dat deze verwelkomingssamenkomst zoo goed bezocht was. Hoe heerlijk was het, om oude kennissen uit Oost- en West-Indië en China weer te ontmoeten. Ja, 't was ons goed, om weer eens heel duidelijk de absolute eenheid der kinderen Gods, uit alle Kerken en van alle richtingen, te gevoelen, temidden van de jammerlijk groote verdeeldheid! En waar gevoelt men die eenheid zoo intens als op een Zendings-Conferentie?

De Voorzitter, de heer L. J. van Wijk, legde in zijn openingswoord, op de hem zoo eigene wijze, reeds aanstonds beslag op aller gemoed. „Zie, Ik maak alle dingen nieuw." Dat woord uit Openbaringen 21 wilde hij boven de agenda van deze conferentie zetten. Alle dingen nieuw! Voorbijgegane geslachten — plaatsmakend voor de jongere generatie. Dit groote vernieuwingsproces vindt plaats in de natuur rondom ons, en gaat ook door de geheele wereld heen. Naast deze natuurlijke vernieuwing moet gewezen worden op een historische, die vaak schokkend plaats grijpt, nu hier, dan daar. De Oostersche volken worden uit hun eeuwenlangen slaap opgeschrikt en als 't ware in eens uit de Middeleeuwen in de 20ste eeuw overgeplaatst. Nu komt de Zending te midden van deze chaotische verwarring met haar prediking van de geestelijke vernieuwing. Er moet bij den Mohammedaan en den heiden zooveel van 't oude wegvallen, wil 't jonge er op kunnen bloeien.

't Is goed — zegt spreker — dat op deze conferentie speciaal de vraagstukken van de jeugd zullen worden besproken. Want in de Zending is tegenwoordig dit wel het centrale probleem: „wat zal er met het opkomend Oostersch geslacht gebeuren?".

Sluiten