is toegevoegd aan je favorieten.

De daad bij het woord, gesproken ter algemeene zendingsconferentie van 1926

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Na den koffiemaaltijd werd onze aandacht gevraagd voor 't referaat van Dr.J. H. Bavinck, Geref. Pred. te Bandoeng, getiteld:

|„De Europeesche jeugd in onze Oost."

't Zal wellicht eenige bevreemding wekken, — alzoo begon deze psycholoog-theoloog — dat wij op onze Zendings-Conferentie de belangstelling vragen voor de Europeesche jeugd. We moeten heusch niet denken, dat de Europeesche jeugd zoo'n onbeteekenend wereldje in lndië is. Hoeveel honderden H.B.S.-ers zijn er b.v. niet. In Bandoeng telt de H.B.S. reeds een 700 leerlingen. We mogen deze Europeesche jeugd echter niet voorbijgaan om het feit aleen dat ze bearbeiding zoo hard van noode heeft, doch ook, omdat zij zulk een groote waarde heeft voor den arbeid der Zending. Immers de Europeesche jeugd leeft betrekkelijk weinig gescheiden van de Inlandsche jeugd. Op de schoolbanken zitten ze naast elkaar, hebben contact met elkander en vaak worden in dien tijd hechte vriendschapsbanden vastgeknoopt tusschen blank en bruin. In latere jaren zal dit contact nooit meer zóó onopzettelijk tot stand kunnen komen. Waar voorts het oordeel, dat de Inlander heeft over den Europeaan, gevormd wordt van de schoolbanken af, is het overduidelijk, van welk een groote beteekenis dat contact in de jeugdjaren is. Bovendien gebeurt het meestal dat Hollandsche kinderen, in lndië geboren, na hun opleiding in Holland te hebben genoten, weer terugkeeren naar lndië en van hoe groot belang is het dan, hóe zij in hun jeugd stonden tegenover den Inlander. Indien er maar wat meer geestelijk leven ware te vinden onder onze Hollandsche jongens, ongetwijfeld zou men den terugslag daarvan in de Inlandsche wereld kunnen gevoelen.

Bij de behandeling van het genoemde onderwerp ontmoeten we echter aanstonds vele moeilijkheden. Immers onder de Europeesche jeugd worden gerekend de volbloed Hollandsche jongens en de Indo's. Hoe groot is echter het verschil tusschen deze beide groepen!

De echte Hollandsche jongen in lndië heeft een heel eigenaardig karakter, zoo geheel verschillend van dat van zijn makker in Holland. Van zijn prilste jeugd af is bij hem het besef levendig, dat hij behoort tot het overheerschende ras. Daardoor worden bepaalde trekken in z'n karakter vroeger en sterker ontwikkeld, dan bij een jongen in Holland het geval is. Dan leven de jongens in