is toegevoegd aan je favorieten.

Kerkordening der Gereformeerde Kerken in Nederland, benevens de daaraan verbonden besluiten der Generale Synode van Dordrecht, in den jare 1893

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de Diakenen, en diegenen die te voren in dienst van Ouderlingschap en Diakenschap geweest zijn en met voorweten van de Classe, gelijk ook geene andere Kerk hem zal mogen ontvangen, eer hij wettelijke getuigenis zijns afscheids van de Kerk en Classe, waar hij gediend heeft, vertoond hebbe.

XI. Aan de andere zijde zal de Kerkeraad, als

hare Dienaars van behoorlijk onderhoud te verzorgen, en zonder kennis en oordeel der Classe niet te verlaten ; dewelke ook bij gebrek van onderhoud, zal oordeelen of de voorschreven Dienaars te verzetten zijn of niet.

Hulpbehoevende Kerken worden geholpen door hare Classe. Hulpbehoevende Classen, wenden zich om steun voor hare Kerken tot Deputaten harer Provinciale Synode; deze weder bij onvermogen tot de Algemeene Deputaten ad hoe, van welke door elke Provinciale Synode, als daartoe door de Generale Synode gemachtigd, één benoemd wordt, en voor wie elke nieuwe Provinciale

" Synode, desverlangende, een ander zenden kan.

Elke Kerk houde een of meer collecten per jaar voor Hulpbehoevende Kerken. Van de opbrengst dezer collecten vloeie minstens een vierde deel in de Algemeene Kas.

De Algemeene Deputaten ad hoe beoordeelen al de (gemotiveerd in te zenden, en — desverlangd — toe te lichten) aanvragen, die bij hen inkomen. Aan de — onder gehoudenheid tot Happort aan de e.k. Generale Synode — door hen èn gerechtvaardigd èn onvermijdelijk gekeurde aanvragen geven zij uitvoering. Wanneer hiertoe na ontvangst der collecten en giften niet toereikend zou

. aanwezig zijn, hebben zij het recht, aan de Kerken een buitengewone collecte te verzoeken, met opgave van het bedrag, dat zij

' nog behoeven.

(Acta 1893; Art. 177.)