is toegevoegd aan je favorieten.

Kerkordening der Gereformeerde Kerken in Nederland, benevens de daaraan verbonden besluiten der Generale Synode van Dordrecht, in den jare 1893

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I REGLEMENT VOOR DE STUDENTEN DER THEOLOGISCHE SCHOOL VAN DE GEREFORMEERDE KERKEN IN NEDERLAND.

Art. 4.

Niemand wordt als Student ingeschreven dan na vooraf door de Commissie voor het Adraissie-examen te zijn toegelaten. Al de ingeschrevenen hebben van stonden aan dezelfde rechten.

Art. 2.

I De adspiranten voor het Admissie-examen zullen, indien eenigszins mogelijk, behalve een lidmaatsattest ook moeten overleggen getuigenissen van den Geref. Kerkeraad aangaande hun karakter, godsvrucht en geschiktheid tot hét Leeraarsambt. fcZiJ, die geen leden zijn eener Geref. Gemeente en zoodanige attesten niet kunnen medebrengen, behooren voorzien te zijn van getuigschriften van betrouwbare Christelijke personen.

Niemand wordt als Student ingeschreven beneden den leeftijd van 17 jaren. In bijzondere omstandigheden kunnen jongeren worden opgenomen.

Art. 3.

I De vereischten voor het Admissie-examen zijn : kennis van de gakken van het Lager onderwijs, van de hoofdtrekken der Bijbelsche Geschiedenis, en van de beginselen der Geref Religie naar het Kort Begrip. Tevens zal een onderzoek worden ingesteld naaf de redenen, die tot de keuze van het Leeraarsambt hebben geleid.

Art. 4.

I Dé College-gelden bedragen 80 gulden 'sjaars, en worden betaald in twee halfjaarlijksche termijnen: bij den aanvang van den cursus in September en op den eersten Maart daaraanvolgende.

Art. 5.

Bij de keuze eener woning zullen de Studenten met den Rector der School moeten te rade gaan.