is toegevoegd aan je favorieten.

Kerkordening der Gereformeerde Kerken in Nederland, benevens de daaraan verbonden besluiten der Generale Synode van Dordrecht, in den jare 1893

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XXXV. Het ambt van den Praeses is, voor te stellen en te verklaren 'tgene te verbandelen is; toe te zien dat een iegelijk zijne orde houdt in 't spreken, den knibbelachtigen en die te heftig zijn in 't spreken, te bevelen dat zij zwijgen; en over dezelve, geen gehoor gevende, de behoorlijke Cen¬

suur te laten gaan. Voorts zal zijn ambt uitgaan,

wanneer de samenkomst scheidt.

XXXVI. 't Zelfde zeggen heeft de Classe over den Kerkeraad, 'twelk de particuliere Synode heeft over de Classe, en de Generale Synode over de Particuliere.

De Generale Synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland, zitting houdende te Dordrecht den 15den September 1893, »é>klaart, dat de Kerkeraden geen machtiging van meerdere Ver-j gaderingen noodig hebben tot het verrichten van burgerlijke handelingen, zooals het aangaan van geldleeningen, hypothecaire verbintenissen, afschrijving van kapitalen op de Grootboeken dêr Nationale Schuld, enz., maar daartoe, als vertegenwoordigende de Gemeente, de volle bevoegdheid bezitten.

(Acta 1893; Laatste Zitting.)

XXXVII. In alle Kerken zal een Kerkeraad zijn, bestaande uit Dienaren des Woords en Ouderlingen, dewelke tenminste alle weken eens te zamen komen zullen, alwaar de Dienaar des Woords (of Dienaren,

zoo daar meerdere zijn, bii beurte) presideeren en

de actie regeeren zal.

XXXVHI. Welverstaande, dat in de plaatsen waar de Kerkeraad van nieuws is op te richten, 'tzelve niet geschiede, dan met advies van de Classe.