Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de bezolding en van het op te dragen werk, door den Kerkeraad goedgekeurd is; c. dat zij de aanstelling, de schorsing en het ontslag van voorzangers en van organisten geheel bij den Kerkeraad zal laten blijven;

ld. dat zij de beslissing aan de vraag, of er in het kerkgebouw plaatsen zullen verhuurd worden, aan den Kerkeraad zal overlaten; en desgelijks de aanwijzing van de banken of plaatsen voor de kerkeraadsleden en voor hen, die gedurende den dienst tot eenige werkzaamheid kunnen geroepen worden; e'. dat zij zooveel mogelijk zorgen zal, dat bij de samenkomsten der gemeente, alsmede bij de ontvangst ter gelegenheid van doopsbediening en huwelijksbevestiging, de minvermogenden in geen enkel opzicht bij de meervermogenden achterstaan.

Art. 6.

De Commissie van administratie bestaat uit drie leden. Zij moeten allen leden der gemeente zijn, in het volle bezit van de rechten van dat lidmaatschap, en mogen elkander niet bestaan in den eersten of tweeden graad van bloedverwantschap of van zwagerschap. Voor het overige is de keuze niet beperkt, zoodat kérkeraadsleden en andere gemeenteleden gelijkelijk benoembaar zijn.

Art. 7.

Jaarlijks, met 1 Januari, is er eene periodieke aftreding van één lid. Voor die vacature, waarin de aftredende niet aanstonds herkiesbaar is, geschiedt de benoeming in November, daaraan voorafgaande. Wanneer tusschentijds door overlijden, door vertrek, door bedanken of door ontslag vacaturen ontstaan, worden deze telkens zoo spoedig mogelijk vervuld.

Art. 8.

De Commissie benoemt zelve bij stemming haren voorzitter, haren secretaris en haren boekhouder, en kan ook voor andere werkzaamheden een harer leden bepaaldelijk aanwijzen. De betrek-

Sluiten