is toegevoegd aan je favorieten.

De waarde van symbolische schriften

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gelijk het reeds in de dagen der Apostelen gezien was, die van de waarheid zijn afgeweken; wel hebben dezulken de veroordeelde gevoelens op nieuw gehuldigd en verbreid; wel hebben ook in de vaderlandsche kerk, na de aanneming der symbolen, sommigen weêr tegenstand geboden; maar dit mag ons niet bevreemden. Het geloof wordt niemand van nature aangeboren, noch tegen wil en dank ons opgedrongen; maar door de genade en de werking des Heiligen Geestes wordt het in het hart ons gegeven. Wie daarom geloovige ouders had, maar het vijandige arglistige hart heeft behouden, zal, in plaats vanopentlijk te erkennen, dat hij tot de vijanden der kerk behoort, ligt in tegenstand tegen de waarheid, en daarom tegen de symbolen zich openbaren. Bij zulken was het nooit de onwillekeurige, ondoordachte dwaling, maar de opzettelijke verwerping van de erkende leer. Zij beriepen zich welligt op eene of andere uitdrukking van de vaderen der kerk; maar tevens toonden ze duidelijk, dat ze in zulk beroep hunne sterkte zochten, en overigens van de doorgaande leer dier vaderen, van hetgeen deze als hoofdzaak voorgedragen en aangedrongen hadden, geheel afkeerig waren.

Het moet ons echter niet verwonderen, dat soms in vorige tijden de uitnemendste leeraars der kerk zich kwalijk uitgedrukt hebben. Al de waarheden des geloofs zijn zeker in Gods Woord nedergelegd. Daarom is onze leus: Niets dan de Schrift, en geheel de Schrift! Wat wij belijden moet uit de Schrift gehaald en met het hart geloofd worden. Maar om dit geloof met woorden uit te drukken, is niet alleen noodig, dat het verstand zich duidelijk en getrouw de zaken voorstelle; maar dat wij ook met naauwkeurigheid en voorzich-