Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ik weet zeer wel dat er menschen zijn, en niet weinig -Christenen zelfe, die eiken regelmatigen terugkeer van geestelijke opwekkingen verwerpen. Waarom, zoo zeggen zij, zou God, die altijd liefde en kracht is, op zekere tijden bijzonder krachtig op de zielen der menschen en op de groote scharen des volks werken somtijds Zijn licht laten schijnen en somtijd, hetzelve terughouden? Buitendien, alzoo gaan zij voort, zou de verwachting van zulke tijden eene oorzaak zijn tot nalatigheid, en lijdelijkheid, zoodat men een gelijkmatig en gedurig aankweeken van godsdienstzin veronachtzaamt.

Er ligt hierin eene zekere waarheid en het zou voorwaar zeer verkeerd zijn van leeraars, te wachten op geestelijke opwekkin. gen, en daardoor hunne gewone prediking en hun dagelijksch huisbezoek te veronachtzamen, even als het verkeerd zou zijn wanneer Christenen hun geestelijk leven van zulk eene opwekking afhankelijk maakten. Daarentegen kan men niet ontkennen, dat eene regelmatige onregelmatigheid de wegen Gods in de natuur en m de Voorziennigheid kenschetst. In de lente is er somtijds m de vruchtbaarheid eenen schijnbaren stilstand, en somtijds ziet men bijna het gras groeijen. In de geschiedenis der volken en m die van het menschelijk geslacht zijn tijdperken van slaap, van vooruitgang en van achteruitgang. De wegen der Voorzienigheid gelijken somtijd op eene stille beek en somtijds op eenen snel vlietenden stroom. De golven van vooruitgang pan somtijds buitengewoon hoog en brengen in weinige jaren het menschelijk geslacht verder dan zoovele eeuwen hebben gedaan Men kan niet ontkennen, dat geestelijke bewegingen, even als alle bewegingen, met tusschenpoozen over de wereld gekomen zijn. Van de dagen van het Pinksterfeest af vinden wij in geheel de geschiedenis der kerk tijden van buitengewone geestelijke opwekking en werkzaamheid. Alzoo geschiedde het onder Au-ustinus, Chrysostomus, Wicleff en Huss. Hetzelfde geschiedde bij de Hervorming van de 16e eeuw, en onder de prediking van Whitefield en Wesley. Eu ik durf zeggen, dat in de meeste gevallen staatkundige en zedelijke hervormingen daarop gevolgd zijn, waaruit gebleken is, dat het een werk uit God is.

Ik weet dat sommigen deze bewegingen wantrouwen, omdat zij plaats hebben .in een land, dat zich zwaar bezondigd door slavernij en vooroordeelen tegen kleurlingen. Kan iemand beweren dat er geene bekeeringen plaats hebben in de slavenstaten? Indien er dan onder zulke omstandigheden bekeeringen voorkomen, waarom kunnen zij dan niet somtijds in buitengewonen getale plaats hebben? Men zie niet voorbij, dat de tegenwoordige opwekking zich vooral m vrije Staten openbaart. Indien dit werk uit God is en ook in de zuidelijke Staten zich uitbreidt, dan zal het de conscientien

Sluiten