Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den arm werd gelegd. Al wat het ontroerd gemoed soms in één enkelen kreet kan leggen, die diep door de zielen gaat, omdat hij uit het diepst der ziele is opgerezen, omdat gansch een leven met al zijn wel en wee daarin werd neergelegd, dat doet de Heer in het heilig Sacrament, dat Hij der gemeente heeft geschonken. Zult gij toelaten dat dit ontheiligd worde?

Schoon heeft Calvijn het uitgedrukt, wanneer hij zegt: „dat Christus wel het eenig vaste fundament van de kerke Gods is, maar dat de beide Sacramenten de zuilen des geloofs, de pilaren der heiligheid zijn, die het verheven gewelf van den tempel dragen en schragen." Ja, Doop en Avondmaal zijn de Boaz en Jachin, het zuilenpaar, waarop het hooge dak des tempels rust.

Vraag naar het onderscheiden karakter der verschillende kerkgenootschappen en gij vindt dit het krachtigst weergegeven, meer nog dan in de belijdenisschriften zelve, door de onderscheiden opvatting en de bediening van het Sacrament. Zult gij toelaten, dat het ontheiligd wordt en daarmede het karakter 'uwer kerk als uitgewischt en daarmede eene macht ter ontzedelijking over het volk losgelaten?

Die de heiligheid van het Sacrament los laat, laat ook de heilighouding der Gemeente en haar zedelijke macht ten leven los.

Van die voortdurende ontwijding des Sacraments

Sluiten