Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Psalm XV va. 1. Een psalm van Darid.

Heere! wie zal verkeeren in uwe tent ? Wie zal wonen op den berg nwer heiligheid ?

Vs. 2. Die oprecht wandelt, en gerechtigheid werkt, en die met zijn hart de waarheid spreekt.

Vs. 3. Die met zijne tong niet achterklapt, zijnen medgezellen geen kwaad doet, en geene smaadrede opneemt tegen zynen naaste.

Dezer dagen kwam ons in handen een geschriftje van zekeren Heer A. Buyk te Middelburg, onder den titel: »Het antinomianisme van den WelEd. Heer Bernhardi te Utrecht ontmaskerd, bestreden en wederlegd" enz. — De schrijver heeft in zijn voorwoord gewag gemaakt van Gallio; welnu, wij wenschen dan dit geschriftje niet met de onverschilligheid, die Gallio betoonde, voorbij te gaan, maar achten het veeleer onze plicht te onderzoeken of de Heer Buyk Gods Wet heeft voorgesteld of niet. Wij achten zulks van te meer belang, wijl de Christelijk Gereformeerde Gemeente haar zegel heeft gehecht aan het boekje in kwestie en alzoo, waar de Heer Buyk sprak, die Gemeente heeft gesproken.

Doch ter zake.

De Heer Buyk heeft volgens bladzijde II van zijn voorwoord den Kohlbrüggiaanschen zoowel als den antinomiaanschen geest van den Heer Bernhardi willen bestrijden en zegt op bladz. III, dat deze Kohlbrüggiaansche geest of grond uitkomt in de verklaring van Bom. VII en vooral zeer duidelijk bij het 4e *vers van dit Hoofdstuk. Wij gelooven nu niet beter te kunnen doen dan na te gaan, wat de WelEerw. Zeer Gel. Heer Kohlbrügge in

Sluiten