is toegevoegd aan je favorieten.

Proeve van beantwoording der vraag: "Waarover zijn de strijdenden op Godsdienstig gebied het met elkanderen eens?"

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AAN DEN LEZEB.

Bij den strijd der meeningen op Godsdienstig gebied, die ook in ons Vaderland is ontbrand, kan het voor den vriend van Godsdienst en Christendom geenszins onverschillig zijn een woord van vrede en verzoening te vernemen. Op mij ten minste maakte een opstel van de hand van den Evangelischen Zeeraar H. Lang — wiens wandeling door de Christelijke wereld, bereids in het hollandsch verschenen is en van wiens «rVersaeh einer Christlichen Dogmatik" weldra, naar ik meen, eene vertaling zal verschijnen - hetwelk in de Zeitstimmen aus der reformirten Kirche der Schweiz van 1859 werd opgenomen onder den titel: worüber sind wir einig? een weldadigen indruk.

Ik heb gemeend met de vertaling en de afzonderlijke uitgave van dat opstel een goed en nuttig werk te kunnen verrigten. Immers, hoe men over de bijzondere gevoelens van den Schrijver, die ook in dit geschrift onverholen aan het licht treden, die ik hier niet behoefte verdedigen en die ook geheel voor zijne rekening kunnen worden gelaten, denken moge, dit zal toch wel vast staan, dat de eenigheid des Geestes, welke de Apostel wenscht bewaard te zien