Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geen wij tot hiertoe als de uitspraken der vrome ervaring, vooral als uitspraken van het christelijk bewustzijn hebben gemeend te mogen aanduiden! —

Onze slotsom is derhalve deze: Wat de wetenschappelijke beschrijving van het wezen Gods, het zoogenoemde Godsbegrip aangaat, daaromtrent is de strijd nog niet geëindigd en zal hij zeker in lange nog geëindigd zijn — maar wat de fundamenten der ware Godskennis betreft, die voor eene zedelijke wereldorde en het bestaan eener zedelijke en godsdienstige gemeente onmisbaar noodig zijn, wat deze grondslagen betreft, daarover zijn de meesten onzer denkende tijdgenooten het met elkander volkomen eens!

o<xO§§000

II.

Het Christendom.

Het is geenszins onmogelijk, dat er gevonden worden, die van oordeel zijn, dat het ons geen ernst wezen kan, wanneer wij bij de beantwoording der vraag: waarover zijn de strijdenden op godsdienstig gebied het met eikanderen eens ? in de tweede plaats gaan spreken over het Christendom en al zoo meenen te kunnen aanwijzen, dat het ook hier, wat de hoofdzaken betreft, niet aan eenigheid des geestes schijnt te ontbreken. — Hoe? zal ligt deze of gene vragen: Is daaromtrent nog eenig punt van overeenstemming aan te wijzen? Zijn niet: van het Christendom te spreken en een twistappel in de wereld te werpen, uitdrukkingen van eenerlei beteekenis? Hooren wij

Sluiten