Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

oppervlakkig wel zou meenen ? dat 't geen in den strijd onzer dagen veelal als hoofdzaak wordt aangemerkt een punt is, waaraan de godgeleerden van professie veel gewigt mogen hechten, maar dat voor den Christen als zoodanig naauwlijks meer dan eene bijzaak heeten mag; terwijl het daarentegen juist de hoofdzaak in het Christendom is, omtrent welke tusschen de twistende partijen geen verschil van gevoelen bestaat? Gewisselijk wanneer dat aangetoond kon worden, wanneer de strijdenden dat maar wilden toestemmen, 't zou tot groot voordeel zijn voor de kerk des Heeren, dewijl zij dan veel beter, dan 't haar nu mogelijk is, hare grootsche taak om het zout der aarde te ziin, die haar door Christus zeiven is opgedragen, zou kunnen volbrengen.

"Wij gevoelen het hooge belang, dat er in het leveren van dit bewijs gelegen is, en daarvan bewust willen wij beproeven, om in breede trekken een antwoord te geven op de vraag: Wat is het Christendom?

»De tijd is vervuld en het Koninkrijk Gods is nabij gekomen, bekeert u en gelooft hel Evangelie!" (Mare. 1: 15). Er is naar onze meening geene uitspraak te vinden, in welke alles wat in het Christendom hoofdtaak is, met minder woorden, maar tevens helderder en bondiger wordt uitgedrukt, dan in die weinige woorden, waarmede de openbare prediking van Christus zeiven is aangevangen. — //Be tijd is vervuld" Daarmede spreekt Christus het bewustzijn uit, dat in hem openbaar geworden is, wat wij zijn moeten; dat in hem de regte betrekking van den mensch tot God voor altijd en waarachtig is in het licht gesteld- Be

Sluiten