Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ken, is het noodig, dat wij ook onze aandacht vestigen op de woorden, die Jezus terstond na de tot nu toe beschouwde gesproken heeft: //Bekeert u en gelooft het Evangelie P 't Is dus de vraag: hoe komen de menschen hoofd voor hoofd in het Koninkrijk van God? Hoe en waardoor wordt men een Christen?

Op die vraag geeft Jezus slechts dit antwoord: «Bekeert u en gelooft het Evangelie!1' en wat dus eenig kerkgenootschap daarboven moge leeren dat is uit den booze en aan het Evangelie zelve vreemd! Zich bekeeren, d. i. boete doen: dus niets anders dau afdalen in de diepste diepten van ons eigen hart, ons geheele wezen zooals het van nature is met al zijn openbaar en verbotgen weven en streven bloot leggen voor het aangezigt van den heiligen God, om het dan zonder de minste terughouding te belijden wat men is en hoe men bestaat; te belijden, dat men van God is afgeweken en daardoor juist datgene ontbeert, zonder hetwelk de dingen dezes levens geen waarde hebben, of geen geluk aanbrengen kunnen, hoe overvloedig ze ons ook mogen geschonken zijn; te belijden, dat ons hart te hoogmoedig is, om zich, terwijl het slechts de vervulling zijner zelfzuchtige wenschen najaagt, te buigen onder Gods eeuwige geboden; te belijden, dat wij flaauwhartig zijn en onstandvastig; dat ons vleesch traag is en slechts zijn eigen genoegen zoekt, dat wij uit ons zeiven krachteloos zijn, om het goede te willen en te doen; dat tallooze tekortkomingen en gebreken ons aankleven, die ons gedurig op nieuw afleiden van God; te belijden, dat onze liefde vaak zelfzuchtig is en 't ons te veel ontbreekt aan die hoogere liefde, die aan 't kruis

Sluiten