is toegevoegd aan je favorieten.

Proeve van beantwoording der vraag: "Waarover zijn de strijdenden op Godsdienstig gebied het met elkanderen eens?"

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

komen zijnde, opstaat en naar zijnen Vader gaat, door zijnen Vader met open armen zal worden ontvangen en dat de tollenaar, wanneer dat woord: O God, wees mij zondaar genadig! uit het diepst zijner ziele is opgeweld, geregtvaardigd zal afgaan naar zijn huis!

//Eere zij God in de hoogste hemelen; vrede op aarde; in menschen een welbehagen!"

//De tijd is vervuld, het Koninkrijk Gods is nabij gekomen, bekeert u en gelooft het Evangelie!"

Ik vraag dan nu, of hierover zooveel verdeeldheid heerscht ? Ik vraag waar ze toch wel is, die menigte van ongeloovigen, waarmede men de halve wereld schijnt te kunnen bevolken, als men sommigèn gelooven moest! Ik vraag welke wetenschappelijke rigting in onze dagen zich vijandig tegen zoodanig Christendom meent te moeten overstellen? 't Is w&ar, het leerstelsel der kerk van vroegeren tijd is heftig bestreden, maar dit Christendom niet. Daarvoor hebben de edelsten en de besten demoedig het hoofd gebogen, terwijl zij van de aanneming daarvan alleen heil voor de toekomst hebben gewacht. Voor dit Evangelie heeft Lessing gestreden, en dit Christendom bedoelde Goethe, toen hij zeide, het zal den mensch bijballen vooruitgang in wereldlijk opzigt nooit gelukken om in geestelijk opzigt een hoogeren trap van reinheid en ontwikkeling te beklimmen, dan waartoe hij door 't Christendom geroepen wordt. Maar hoe? zou het dan misschien ook aangewezen kunnen worden, dat onze geloovigen, zooals zij zich gaarne noemen, met degenen, die zij als