is toegevoegd aan uw favorieten.

De goede strijd gestreden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Rouwrede in ket kerkgebouw door Ds. W. H. Slaak.

Lezen: II Timotheus 4. Zingen: Ps. 68 : 2. Zingen: Ps. 89 : 19.

Geliefde Toehoorders,

Het was ons oogmerk om in dit morgenuur een oogenblik stil te staan bij het uiteinde naar de eeuwigheid, wat noodig zal zijn op weg en reize en wel bij wat wy- hebben voor hooren lezen van die lieve knecht Paulus die op het einde kwam onder groote, onder vele en zware wederwaardigheden en bestry dingen. En hy mag getuigen, wat wy in onzen tekst vinden opgeteekend:

„Ik héb den goeden strijd gestreden, ik heb den loop geëindigd, ik héb het geloof behouden."

Het is een voortreffelijke knecht, geliefden, die mag twee zaken komen verkondigen, wat al dat lieve volk van God nooit begrijpen kan, dat zullen zy hier op aarde leeren, uit welke groote nood dat zy by voortdurendheid door dat lieve Wezen verlost moeten worden. Zy zullen hier op aarde tusschen wieg en graf leeren wat het wezen zal om een zalig einde te mogen bereiken. Die lieve knecht heeft zoo menigmaal uitgedrukt een woord wat wy hier van hem lezen, en dat is het woordje „ik". Maar wy mogen wel getuigen: er ligt op ieder woord van den apostel een glans op „ik" en „mij". En als wy' vragen wat is die glans? Wel geliefden, dat is zoo'n bevoorrecht mensch geweest dat hy met groote genade een klein mensch bleef en met sterke genade een zwak mensch is gebleven en daarom heeft hy zyn „ik" er naast gesteld.