is toegevoegd aan je favorieten.

De goede strijd gestreden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

moeten met Hem in het graf geweest zyn en ontwapend worden door die groote Meester, zoodat Hy in onze plaats komt. God kwam Zyn toorn op Hem te leggen.

In de stukken van de heiligmaking worden zy verkracht door de zonden. Als gy uit het sterflijk leven tot het vernieuwde verwaardigd mag worden, om geoefend te worden in het rechtvaardigmakend geloof, dat is een groote weldaad geliefden.

Ik zal kort zyn, dat wy verwaardigd mogen worden om die eigenschappen te krijgen als vrucht der bekeering. Een schuldvergevende en schuldbetalende Zaligmaker. En dat heeft Ds. Boone nu niet meer noodig, al is het geen voortreffelijk theologant geweest van wijsheid op de wereld, maar de Heere heeft hem de vrucht van die gaven gegeven uit de bediening waaruit hy die ontvangen had. En wy kunnen elkander niet nader toewenschen op de wereld als dat wy verwaardigd mochten worden dat God eens slaande in onze consciëntie ons geestelijk levend mocht maken, de wegen van God kennen om te leeren sterven eer wy moeten sterven en anders zal het voor ons zeker te laat wezen, en wy kunnen het elkander niet nader gunnen. Het is een vrije gifte Gods. De Godzalige Durham zegt: gaat maar naast de verdoemden staan, wat hebt gij meerder. Wy hebben niets in de schaal te leggen. Daarom zal het in den hemel die vrye genade zyn van Vader, Zoon en Heilige Geest. Dan heb ik weieens geloofd, wanneer ik zou sterven en de hemelpoorten zich zouden openen dat ik de reuk van Christus' verdienste het eerste zal rieken. Dan zullen de zonden van het volk diamanten en juweelen zyn aan de kroon van Christus en dan zal het volk eeuwig en vrijelijk en blijde aanbidden aan de eenige en eeuwige troon gelegen zijnde.

Het mocht ook u gegeven worden. Dat zy zoo!