Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aarde terugkeerde en een menschdom aantrof, dat met zijn geest en beginselen doortrokken was, maar zijn naam had vergeten, hij God zou danken, want hij zocht zijne eere niet.

Het Christendom is godsdienst. "Welke waarde het heeft, als zoodanig, en of het onder alle godsdiensten de meest verhevene en ware godsdienst is, dit te onderzoeken is de taak der wijsbegeerte. Laat mij u dus ten slotte nog verhalen, welken weg ik op dit gebied heb bewandeld.

. Yan het middeleeuwsche per fidem ad intellectum, eerst op gezag gelooven en dan weten, in welken zin ook nog voetius en de Cartesiaansche godgeleerden de taak der philosophie begrepen, was in de dagen, waarin ik mijne theologische studiën aanving, sedert lang geen sprake meer, en van philosophisch bewijsbare leerstukken (articuli mixti), in onderscheiding van andere, wier kennis alleen op openbaring rustte (articuli puri), was alleen de dusgenaamde theologia naturalis overgebleven met de gewone bewijzen voor het bestaan van God, in de schatting van mijn leermeester bouman nog altijd even geldig, als zij het waren voor de wijsgeeren in den tijd, die aan kant voorafging. "Wat had ook de supranaturalistisch-bijbelsche theologie, als geopenbaarde leer,, met de philosophie te maken ? Hier gold het woord van batle: „II faut opter! Ou la philosophie ou la foi". „ Daar staat geschreven" was haar wacht-

Sluiten