Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

God spreekt, dan ziet men m. i. den onmiskenbaren invloed voorbij, dien de strijd met de natuur op de ontwikkeling van het zedelijk leven uitoefent, en vergrijpt zich aan de moraal zelve, die men geacht wil worden als punt van uitgang voor het godsdienstig geloof te stellen. En nu, mijne vrienden, blijven geloof, hoop en liefde, en de meeste van deze is de liefde. Dit was mijn eerste, dit zij mijn laatste woord!

Dank zij u bij deze gelegenheid gebracht voor de belangstelling, ook in dezen jaarkring in mijn onderwijs betoond, waaraan ook nu weer studenten van andere faculteiten deelnamen. Was er in vroegeren tijd meer geestdrift, de oorzaken zijn niet ver te zoeken. Wetenschapschuwend orthodóxisme ter éene, sceptisch ongeloof ter andere zijde ondermijnen thans veler kracht, maar toch mag ik getuigen, onder u gevonden te hebben, die bezield zijn met de zucht om de waarheid steeds meer nabij te komen en toegerust met het vaste geloof, dat wie zoekt zal vinden. Nog levendig herinner ik mij den tijd, dat mijne hooggewaardeerde ambtgenooten

kuenen en rauwenhoff, oort en land, suringar

en greven, in Groningen van bell en moltzer, in Utrecht de jong, te Amsterdam matthes mijne lessen bijwoonden en hoe studenten van alle faculteiten en velen onzer predikanten mij hoorden over de geschiedenis der wijsbegeerte. Dat was eene opgewekte tijd!

Sluiten