Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ALGEMEEN REGLEMENT

VOOK DE

HERVORMDE KERK IN HET KONINGRIJK DER NEDERLANDEN.

(Gearresteerd door de Algemeene Synode, den. Men September 1851. Bekrachtigd bij 's Konings besluit van den SSsten Maart 1852, n'. 3, op den voet als daarbij vermeld.)

I.

ALGEMEENE BEPALINGEN.

Art. 1. De Nederlandsche Hervormde Kerk bestaat uit al de Hervormde gemeenten in het Koningrijk der Nederlanden, Waalsche, Presbyteriaansch-Engelsche en Schotsche, zoowel als Nederduitsche.

2. Tot elke bijzondere gemeente behooren:

die op belijdenis des geloofs tot lidmaten zijn aangenomen;

die voor alsnog alleen door den doop in hare gemeenschap zijn ingeüjfd;

die door geboorte uit Hervormde ouders, of door den overgang hunner ouders tot de Hervormde Kerk, gerekend

Sluiten