Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van deze benoeming, in de eerste betrekking af, en wordt door zijne n secundus vervangen.

Ter Synode kunnen, even als de leden van het Provinciaal kerkbestuur, ook hunne secundi worden afgevaardigd.

6. Aan elk der leden van de besturen boven den Kerkeraad wordt een secundus toegevoegd, die de vereischten heeft om als lid op te treden.

Bij tijdelijke ontstentenis van den primus treedt de secundus voor hem op als gewoon lid.

Bij aftreding tusschentijds van den primus, wordt de secundus gewoon lid, gedurende den diensttijd van den primus.

De secundus van den secretaris of scriba vervangt alleen in het laatste geval den secretaris of scriba in zijne bijzondere betrekking.

Als een secundus gewoon lid geworden is, verkiest de eerstvolgende vergadering van het bevoegde collegie een ander tot zijn secundns.

7. Van alle benoemingen wordt onverwijld kennis gegeven aan de nieuw benoemden.

Van de benoeming tot leden of secundi van eenig bestuur boven den Kerkeraad wordt tevens zoo spoedig mogehjk berigt gezonden aan het Ministerieel Departement, den secretaris der Synode en de onderscheidene kerkelijke besturen, die er belang bij hebben.

8. Alle stemmingen in kerkelijke vergaderingen, ter vervulling van openstaande of openvallende plaatsen, geschieden door de tegenwoordig zijnde leden, en wel met gesloten briefjes.

Ter beslissing wordt gevorderd de volstrekte meerderheid der behoorlijk uitgebragte stemmen. Wanneer deze, na twee vrije stemmingen, bij een derde tusschen de twee, die de meeste stemmen op zich vereenigd hadden, blijkt niet verkregen te kunnen worden, zal het lot beslissen.

Voor elk lid en voor iederen secundus zal telkens afzonderlijk gestemd worden. -Ipftfp

9. Geen kerkeb'jk bestuur neemt eenig besluit, dan mj tegenwoordigheid van twee derden zijner leden, temrij de

Sluiten