Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vergadering, wegens ongenoegzaam getal van leden, reeds eenmaal was uiteengegaan, en ten tweeden male tot behandeling der zaak wettiglijk was opgeroepen.

10. De leden der kerkelijke besturen stemmen in de vergaderingen, tot welke zij zijn afgevaardigd, altijd hoofdelijk, en zonder aan lastbrieven gehouden te zijn.

Elk lid is verpligt zijne stem bepaald uit te brengen, tenzij de vergadering hem van die verpligting ontslaat.

11. De zorg voor de belangen, zoo van de Christelijke Kerk in het algemeen als van de Hervormde in het bijzonder, de handhaving harer leer, de vermeerdering der Godsdienstige kennis, de bevordering van Christelijke zeden, de bewaring van orde en eendragt, en de aankweeking van liefde voor Koning en Vaderland, moeten steeds het hoofddoel zijn van allen, die, in onderscheidene betrekkingen, met het kerkelijk bestuur belast zijn.

12. Geene algemeen verbindende reglementen, of veranderingen in de bestaande, kunnen worden vastgesteld dan door de Synode.

Indien deze reglementen of veranderingen bepalingen behelzen, die op de Classikale vergaderingen of de Kerkeraden regtstreeks betrekkingen hebben, zullen de Kerkbesturen de consideratien der Classikale vergaderingen op die punten vragen. (*)

Geene bijzondere reglementen voor Provinciale ressorten, of veranderingen daarin, kunnen in werking worden gebragt, dan door de Provinciale kerkbesturen, na de goedkeuring der Synode te hebben ontvangen;

geene bijzondere reglementen voor Classikale ressorten, of veranderingen daarin, dan door de Classikale besturen, na de goedkeuring der Provinciale kerkbesturen te hebben erlangd;

geene bijzondere reglementen voor de Ringen, of veranderingen daarin, dan door de Bingsvergaderingen, na de goedkeuring van de Classikale besturen te hebben ontvangen.

(*) „om door haar regtstreeks aan de Synode te worden opgezonden." Toevoegsel, vastgesteld bij beslnit der Synode d.d. 26 Julij 1855.

Sluiten