Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

riaansch-Engelsche en Schotsche gemeenten behooren tot de kerkelijke ressorten der Nederduitsche gemeente in de stad, waar zij gevestigd zijn.

35. In de grensscheidingen der Classen en in de bepaling der hoofdplaatsen zullen geene veranderingen kunnen worden gemaakt, dan door de Synode, op voorstel van de Classikale besturen, die er in betrokken zijn, na gehoord te hebben de Provinciale kerkbesturen, waaronder zij ressorteren.

Van alle zoodanige veranderingen zal terstond kennis worden gegeven aan het Ministerieel Departement.

36. De belangen van de gezamenlijke gemeenten in de afzonderlijke gedeelten der Nederlandsche Hervormde Kerk, zijn toevertrouwd aan Classikale vergaderingen (overeenkomstig de bepalingen van artt. 37 tot 40), aan Classikale besturen en Provinciale kerkbesturen.

De belangen van de Waalsche gemeenten en van die in Limburg zijn toevertrouwd, eerstgenoemden aan de Waalsche Reünie en de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken, laatstgenoemden aan de jaarüjksche Kerkelijke vergadering en het Kerkbestuur van Limburg.

37. De leden der Classikale en Provinciale besturen worden benoemd door de Classikale vergadering, jaarlijks op den laatsten woensdag in de maand Junij te houden in de hoofdplaats der Classe.

De leden der Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken worden benoemd door eene Waalsche vereeniging of Reünie, welke, zooveel zulks mag te pas komen, de Classikale vergaderingen vervangende, jaarlijks gehouden wordt op zoodanige plaats, als door de Réunie des vorigen jaars zal bepaald zijn.

De leden van het Kerkbestunr van Limburg worden benoemd door de jaarüjksche Kerkelijke vergadering, op den laatsten woensdag in de maand Junij te houden te Maastricht; welke Kerkelijke vergadering ook, zooveel zulks mag te pas komen, de Classikale vergadering vervangt.

38. De Classikale vergadering bestaat uit wettige vertegenwoordigers der Kerkeraden, zijnde al de dienstdoende

Sluiten