Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

veronderstellen kan, — gij mij.in staat keurdet, den anachronisme te begaan, van Krause (+ 1832) als vóór Hegel (+ 1831) en zelfe vóór Fichte (+1814)!! gestorven te beschouwen. Gij ziet hieruit reeds, hoe zorgvuldig men behoort te zijn in het gebruik zijner bronnen. In het gegevene geval doet deze minder juiste opgave gelukkig niets af tot de hoofdzaak. Uw berigtgever toch drukte volkomen mijne overtuiging uit, door, onder de door mij onaannemelijk geachte stelsels, ook die van J. G. Fichte en Schelling op te nemen. Intusschen acht ik mij verpligt, uwe aandacht op dit punt gevestigd te hebben. Ligt zoudt gij, in een ander geval, door te groot vertrouwen op mondelinge overlevering, de waarheid benadeelen en eene ligtgeloovigheid verraden , waardoor gij uw crediet als wijsgeer in de waagschaal kondt stellen.

Wat echter mijn oordeel over Krause betreft, heeft men, gelyk gezegd is, u behoorlijk ingelicht; en ik herhaal, dat ik het Godsbegrip van dien wijsgeer niet kan omhelzen, zonder mijne Christelijke overtuiging te verloochenen. Gij hebt goedgevonden om, hoewel zonder mij te noemen, echter met kennelijke aanwijzing van mijn' persoon voor allen die mij toen gehoord hebben, het publiek in uwe recensie hiervan te» onderrigten, en ik wil hier niet onderzoeken, of gij daartoe het regt bezat, indien gij meendet voor de echtheid en juistheid van uwe

Sluiten