is toegevoegd aan je favorieten.

Over het godsbegrip van Krause

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beginselen, niet vrij. Het eenige, dat uit mijne beschouwing van Krause's Godsbegrip, door u had mogen worden afgeleid, zou de opmerking geweest zijn, dat ik mij dat verband op eene andere wijze voorstelde, dan gij thans meent te behooren. Hadt gij naauwkeuriger berigten ingewonnen omtrent de genoemde, door mij gehoudene openingsrede, gij zoudt dan vernomen hebben, dat een niet gering gedeelte dier rede aan de aanprijzing van de studie der wijsbegeerte was toegewijd. Dan dit is nu eenmaal het gevolg van uwe zorgeloosheid in het gebruik eener gezonde historische kritiek ten mijnen aanzien, waarover ik dus niet uitwijden zal.

Waart gij nog te Leiden, gij zoudt u in ons midden kunnen overtuigen, hoe wij op onze, ofschoon dan ook niet Krausiscbe wijze, arbeiden aan de verzoening der wijsbegeerte met het Christelijk geloof. Ik mag u zelfs de verzekering geven, dat onze knappe studenten, hoezeer dan ook niet geloovende, zoo als Krause verzekert, »dat God de wereld is, in zich, onder zich, en door zich," echter overtuigd zijn, dat alléén een grondig en wijsgeerig ingaan in de natuur en de behoeften des menschen, den weg kan banen tot de erkenning en waardering dier godsdienst, die eenmaal op aarde haren grond had in het volmaakt reine, maar echter menschel ijke bewustzijn van den Zoon van God. Zoo philosopheren wij hier, op onze